محترم محمد حسین هزاره

ریس عمومی خزاین وزارت مالیه

محترم خیبر عمرخیل

ریس نوی کابل بانک

محترم عزیز گل ثاقب

ریس باغ وحش کابل

محترم احمد خسرو ضیا

ریس پشتنی بانک

محترم عبدالعلی فروغ

ریس بخش تجارتی شرکت هوایی آریانا افغان
Bakhtar University